1. Aanbiedingen en bestekken: Een bestelling mag slechts als aangenomen beschouwd worden, zodra zij schriftelijk door ons bevestigd werd. Dit geldt eveneens voor alle eventuele wijzigingen en/of overeenkomsten met onze afgevaardigden. De leveringen omvatten uitsluitend het in de aanbieding omschreven materiaal.

2. Leveringstermijnen en voorwaarden: Op alle transacties zijn Incoterms® 2010 van toepassing. De opgegeven leveringstermijnen zijn geheel vrijblijvend. Zij worden door ons zo veel mogelijk aangehouden. Eventuele vertragingen kunnen de klant in geen geval aanleiding geven zijn bestelling te herroepen. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst onzerzijds kan ons geen enkele vergoeding worden gevraagd ten gevolge van vertraging in de aflevering. De leveringstermijn neemt slechts een aanvang op de dag van onze schriftelijke bevestiging aan de klant. Onder het hierboven genoemde voorbehoud is de naleving van deze voorwaarden echter ondergeschikt aan de door de klant na te komen verplichtingen. Wij zijn namelijk ontslagen van iedere verbintenis aangaande de leveringstermijn indien: •door de klant voor te leggen inlichtingen of documenten niet tijdig in ons bezit zijn; •wijzigingen door de klant gevraagd worden tijdens de uitvoering van de bestelling; •de betalingsvoorwaarden door de klant niet worden nagekomen. Indien het nakomen van onze verplichtingen verhinderd wordt – hetzij door de klant, hetzij door toeval of overmacht, hetzij door om het even welke oorzaak buiten onze goede wil om, hetzij door de vervoerder – zal de uitvoering van de overeenkomst gedurende een overeenkomstige en rechtvaardige tijdsduur geschorst worden, indien het slechts om een tijdelijke verhindering gaat, en ontbonden worden indien de verhindering blijvend blijkt te zijn. In beide gevallen kan door ons geen vergoeding uitgekeerd worden.

3. Annulatie: In geval van annulering van een bestelling zal de besteller steeds gehouden zijn tot betaling van de reeds gemaakte uitgaven en kosten, die forfaitair en minimaal worden bepaald op 20% van de prijs van de volledige bestelling, onverminderd ons recht om de werkelijke uitgaven en kosten te bewijzen en te verhalen.

3 bis: Retourneren van bestellingen via webshop kan tot  14 dagen na levering maar enkel wanneer deze materialen  ongebruikt en onbeschadigd zijn, en nog in de originele ongeopende (blister) verpakking zitten. De kosten voor verzending worden niet terugbetaald.  


4. Prijzen: Onze verkoopprijzen gelden voor goederen in ons magazijn. Onze prijzen in Euro uitgedrukt zijn berekend op basis van de op dat moment geldende marktvoorwaarden (grondstoffen, valuta,…), en kunnen aanleiding geven tot herziening in functie van de veranderende marktvoorwaarden. Onze verkopen geschieden op basis van de op de dag van het afsluiten van het contract van kracht zijnde transport- en douanetarieven. In geval deze tarieven verhoogd worden, houden wij ons het recht voor het verschil de klant in rekening te brengen. Elke vermindering van deze tarieven kan de klant ten goede komen. Iedere aanpassing van deze aard kan in geen geval aanleiding geven tot een annulering van eender welke bestelling.

5. Verzekering: De verzekering van de goederen tegen transportschade tijdens het vervoer van de leveringsplaats tot aan de bestemming is niet in onze prijzen inbegrepen. Op eventueel verzoek van de klant, kunnen de goederen voor zijn rekening door ons worden verzekerd. Wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af voor eventueel verlies of beschadiging van het ons ter herstelling toevertrouwd materiaal, in verband met diefstal, brand, staking of verdere gelijkaardige oorzaken.

6. Vervoer-Verpakking: Alle vervoer-, douane- en goederen -behandelingen zijn ten laste en voor rekening en risico van de klant, zodat hij de zendingen direct bij aankomst dient na te zien en vastgestelde schade op de vervoerder dient te verhalen. Zelfs indien de goederen franco werden verzonden.

7. Testen-Goedkeuring: In alle gevallen waarin geen proces-verbaal van ontvangst werd opgemaakt, dient iedere klacht betreffende zichtbare gebreken om geldig te zijn ons binnen 8 dagen na levering schriftelijk te worden toegezonden. Iedere terugzending van goederen, zonder onze toestemming, wordt uitdrukkelijk geweigerd.

8. Garantie: Onze verantwoordelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot het herstellen in onze werkplaats of gratis vervangen van de door onze technische dienst defect verklaarde onderdelen, met uitsluiting van elke eis tot schadevergoeding, welke ook de oorzaak hiervan mag zijn. In geval van breuk, beschadiging of ongeval, voortvloeiend uit een overdreven of abnormaal gebruik, een foutieve installatie, oneigenlijk of onachtzaam gebruik, een verkeerde bediening, transformatie van het product, onderhoud in strijd met de onderhoudsvoorschriften of een externe oorzaak zoals vochtschade of schade door overspanning uit nalatigheid, of ondeskundigheid, kan geen aanspraak gemaakt worden op garantie. Onze garantie vervalt indien de goederen tijdens de garantieperiode aan derden ter hand gesteld worden ter controle of herstelling of indien door ons geleverde onderdelen door die van andere fabrikaten vervangen zijn. Op de door Qonnex geleverde goederen zijn de garantiebepalingen van toepassing, gespecificeerd per artikel als opgegeven door de fabrikant welke wij vertegenwoordigen. In ieder geval zal de garantie slechts gelden voor goederen franco onze werkplaatsen en kunnen wij geen aanspraken erkennen als transport-, verzekerings-, installatie-, verplaatsingskosten en dergelijke.

9. Waarborg :

A. De verkoper verbindt zich er toe alle onbetwistbare verborgen gebreken (aan de goederen zelf) die niet het gevolg zijn van overmacht, van een foutieve tussenkomst van de koper of van derden, te verhelpen door vervanging of herstelling. Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die blijken gedurende 2 jaar na de indienstneming; deze wordt vermoed te zijn geschied 30 dagen nadat de goederen ter beschikking zijn gesteld in de fabrieken indien de levering in België is geschied en 45 dagen indien de levering in het buitenland is geschied. De verkoper wordt eigenaar van de vervangen onderdelen. Deze stukken worden teruggestuurd op kosten van de koper.

B. De verkoper zal buiten hetgeen bepaald is in punt A. tot geen enkele andere garantie of schadevergoeding gehouden zijn. Met name zal de verkoper niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding voor eventuele schade aan bedrijfsmatig gebruikte goederen of voor verliezen verbonden aan de professionele activiteit van de koper of de personen waarvoor hij uit hoofde van art. 1384 BW aansprakelijk gesteld wordt. 

C. Tevens zal de verkoper niet gehouden zijn tot vergoeding van deze schade op basis van extracontractuele gronden. Wat lichamelijke schade en schade aan privé-goederen betreft, zal de verkoper niet gehouden zijn tot schadevergoeding indien: niet kan aangetoond worden dat de gebreken op het ogenblik van het in het verkeer brengen van de goederen aanwezig waren; de verkoper, gezien de stand van wetenschap en techniek niet op de hoogte kon zijn van de aanwezigheid van de gebreken;  in geval de gebreken te wijten zijn aan de conceptie van de zaak waarin de goederen geïncorporeerd worden of aan de instructies van de koper; de schade te wijten is aan fouten van de koper, van de verwonde persoon of van iemand voor wie de verwonde persoon verantwoordelijk is (vb.: foutieve manoeuvres, verkeerde bediening, transformaties uitgevoerd door de koper of derden, enz.); de gebreken het gevolg zijn van de overeenstemming van de goederen met dwingende voorschriften uitgaande van publieke overheden; indien de schade te wijten is aan een gebrek aan onderhoud of aan een onderhoud dat in strijd is met het onderhoudsboekje of de onderhoudsvoorschriften opgesteld door de fabrikant; indien de schade te wijten is aan de tussenkomst van een niet door de fabrikant erkende derde. 

D. De koper zal de verkoper vrijwaren tegen alle aanspraken of vorderingen die derden tegen hem zouden kunnen richten op grond van schade die bepaald is in punt C. Indien het gaat om een fabricatie volgens een plan door de koper geleverd, zal de waarborg in elk geval beperkt blijven tot een strikte uitvoering van de stukken volgens de aanduiding van deze plannen.

10. Betaling: Alle facturen zijn betaalbaar contant te Aalst, netto zonder korting, behoudens tegenstrijdige melding. Een betaling kan slechts als uitgevoerd worden beschouwd, zodra wij over de tegenwaarde hiervan kunnen beschikken. Op ieder uitstel van betaling of wanneer de klant niet betaalt op de vervaldag, zal er van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning en zonder vermindering van onze andere rechten – de toepassing van een intrest lopende vanaf de vervaldag tot de dag van betaling, gelijk aan 12 % per jaar worden aangerekend ( Wet van 2 augustus 2002 inzake de betalingsachterstand in handelszaken) Ingeval de factuur op haar vervaldag +30 dagen niet betaald wordt, zal het bedrag van de factuur vermeerderd worden met een bedrag van 15% bij wijze van schadebeding met een maximum van 2500 euro onverminderd andere eventuele schadeloosstelling, interesten en gerechtskosten. In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal de verkoop door ons als nietig kunnen worden beschouwd van rechtswege en zonder aanmaning. De zaken blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop.

11. Intellectuele eigendom: Tekeningen, plannen, Excel calculaties en allerlei documenten ter beschikking gesteld door de genootschap aan de klanten, blijven eigendom van de vennootschap. Zij mogen in geen geval aan derden worden overgemaakt, ter inzage worden gegeven of gekopieerd. Zij dienen op het eerste verzoek te worden terugbezorgd.

12. Eigendom en ontbinding van de overeenkomst: De verkoper behoudt het eigendomsrecht op alle verkochte voorwerpen tot aan de algehele betaling hiervan. De koper is niettemin volledig verantwoordelijk voor deze goederen en aansprakelijk in geval van verlies.

13. Toepasselijk recht: Alle geschillen van welke aard ook, die het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn van met de klant afgesloten overeenkomsten, alsmede getekende promessen en wissels, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Dendermonde. Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

14. Algemene bepalingen: Door het feit een bestelling bij ons te plaatsen, verklaren onze klanten zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en zien zij er van af aan hun eigen voorwaarden de voorkeur te geven, die voor ons niet van toepassing zijn, en ons dus ook niet kunnen worden opgelegd. Indien om welke reden dan ook bepaalde hierboven genoemde voorwaarden niet kunnen worden gehandhaafd, blijven onze overige algemene voorwaarden niettemin van kracht.

Cookiebeleid
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u verder surft geeft u 2-wire toelating om deze cookies te gebruiken. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van deze website.

Nieuwsbrief

Wil u graag op de hoogte blijven van alle verdere ontwikkelingen dan kan u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.